Matrimonis

NORMATIVA DIOCESANA

Els llibres parroquials i les partides sacramentals


A rel d’unes Orientacions relatives als llibres sacramentals parroquials que va aprovar la 95a Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola el dia 23 d’abril de 2010, el Consell Episcopal ha cregut convenient recordar als rectors algun punt important i donar-los alguna altra indicació en relació amb aquest tema:

1. L’encarregat dels llibres sacramentals parroquials és el rector, el qual pot
delegar aquesta funció en el vicari o en el laic o laica amb missió pastoral —si en té— de la Parròquia que té encomanada. En el cas que convingui que una altra persona diferent del vicari parroquial o del laic o laica amb missió pastoral tingui aquesta responsabilitat, caldrà tenir delegació escrita del Vicari General de l’Arquebisbat, per a la qual cosa el rector haurà de presentar a Secretaria General i Cancelleria una petició juntament amb una còpia del DNI de la persona a qui es vulgui fer aquesta delegació.

2. Només les persones de les quals es parla en el número anterior estan legitimades per a firmar les partides sacramentals.

No s’acceptarà cap partida ni cap document sacramental que estigui signat per una persona sense delegació.

3. Les partides sacramentals sempre les han de demanar les persones a les quals facin referència, o el seu cònjuge, pares, germans, fills o avis, els quals, en cas que no els conegueu personalment, hauran de presentar documentació acreditativa del seu parentiu directe amb l’interessat. Si qui ho demana és un procurador legal, a més de documentació acreditativa haurà de portar una autorització escrita per l’interessat. Quan la petició es faci per via no presencial (telèfon, correu electrònic o correu postal), caldrà que s’indiqui el motiu pel qual es demana i la Parròquia que requereix la partida, a la qual s’enviarà el document sol·licitat, mai a qui faci la petició.

4. Si hi ha alguna dada que no se sap, l’espai (tant a les partides, com a l’expedient matrimonial o en les notes marginals) no s’ha de deixar en blanc, sinó que s’ha de fer una línia diagonal amb la finalitat d’evitar que es pugui manipular la dada que manca.

Aprovat pel Consell episcopal el dia 1 de juny de 2010


Clicar la icona per descarregar
l'arxiu