Decrets

Decret de 9 de novembre de 2016, pel qual s’aproven de manera definitiva els Estatuts de la Fraternitat de Natzaret, amb els articles 7, 8 i 9 modificats


Decret
de 9 de novembre de 2016, pel qual s’aproven de manera definitiva els Estatuts de la Fraternitat de Natzaret, amb els articles 7, 8 i 9 modificats

Vista la petició feta pel president de la Fraternitat de Natzaret, Mn. Santiago Soro Roca, amb data de 13 d’octubre de 2016, en què sol·licita l’aprovació de la modificació dels articles 7, 8 i 9 dels Estatuts de la susdita associació,

Atès que aquestes modificacions van ser aprovades per la IV Assemblea General Extraordinària de la susdita Associació en data de 13 d’octubre de 2016 mateix,

Ateses les raons adduïdes, que justifiquen els canvis de redacció dels susdits Estatuts,

Vist que el termini de cinc anys pel qual van ser aprovats ad experimentum els Estatuts en un inici són pròxims a acomplir-se, 

Pel present decret, en compliment de l’article 50 dels Estatuts, aprovo els Estatuts de la Fraternitat de Natzaret de manera definitiva, amb la modificació dels articles 7, 8 i 9 inclosa, que queden redactats tal com segueix:

«Article 7. Inspiració

»La inspiració evangèlica i eclesial, juntament amb l’espiritualitat del beat Carles de Foucauld i del P. Albert Peyriquère, i el guiatge espiritual de Sor Maria Montserrat Capsir, monja jerònima, i del P. Estanislau M. Llopart, monjo de Montserrat, fonamenten la nostra vida fraterna, en esperit d’amistat, de germanor i de pregària, viscuda en la pobresa, en l’amor i en la unitat.

»Article 8. Relació amb altres comunitats

»La Fraternitat de Natzaret procura mantenir relacions fraternals i de col·laboració amb les comunitats basades en l’espiritualitat de Natzaret, així com participar en les associacions que apleguen la família espiritual del beat Carles de Foucauld.

»Article 9. La vida consagrada

»La vocació a la vida consagrada a Déu amb emissió de vots privats de pobresa, castedat i obediència, està en la base del nostre carisma fundacional. El vot de pobresa s’expressa en la comunió de béns materials i en un estil de vida auster, solidari i alegre. El vot de castedat ens porta a viure el celibat amb un cor indivís, centrat en l’amor a Déu i obert a totes les seves criatures. El vot d’obediència ens fa cercar la voluntat de Déu en el discerniment comunitari i en l’acceptació de les decisions preses legítimament per la Fraternitat.»

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera