Decrets

Disposició de 4 de març de 2016 per la qual es determina que l’església parroquial de Sant Feliu Màrtir de Constantí sigui provisionalment tancada al culte


Disposició

de 4 de març de 2016 per la qual es determina que l’església parroquial de Sant Feliu Màrtir de Constantí sigui provisionalment tancada al culte

Vist que durant els darrers anys s’han anat produint esquerdes i moviments a la fàbrica de l’església parroquial de Sant Feliu Màrtir de Constantí, provocats, segons els tècnics, per moviments de massa del subsòl, per la presència de nombroses humitats en el terreny i per la topografia,

Atès que entre els anys 2013 i 2016 s’han fet apuntalaments a les parts de l’edifici més afectades per aquests moviments estructurals i paral·lelament s’han encomanat a empreses especialitzades diferents estudis del subsòl i s’han analitzat les característiques constructives de l’edifici, fins arribar al darrer informe emès per l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya, depenent de la Generalitat de Catalunya, el qual ha estat estudiat per personal competent.

Vist que el conjunt de factors d’aquesta situació han estat valorats recentment en una reunió de la comissió d’obres de la Parròquia que ha comptat amb l’assistència del constructor; l’assessorament de l’arquitecte Sr. Josep M. Bartolomé, director de l’obra, i la presència d’un servidor en representació del Sr. Arquebisbe i del seu Consell Episcopal, els quals han pres en consideració, per una banda, la forta inversió que es requereix per a poder escometre les actuacions que els estudis aconsellen de fer, les quals, però, no garanteixen que s’aturin els moviments, i, per una altra banda, la necessitat de salvaguardar la integritat de les persones participants en les celebracions litúrgiques, que és la prioritat màxima,

Per la present disposició, vistos i sospesats els esmentats antecedents, determino que, a partir del dia 15 de març de 2016 l’església parroquial de Sant Feliu Màrtir de Constantí es tanqui al culte mentre no ofereixi millors garanties de seguretat. A partir d’aquell moment les celebracions es faran en un lloc alternatiu que la mateixa Parròquia establirà d’acord amb les possibilitats de què disposi.

Entretant es garanteix que es continuarà fent el control periòdic d’aquests moviments estructurals i el seguiment de l’estat de l’edifici sota la direcció d’un tècnic facultatiu.

Joaquim Fortuny Vizcarro, pvre.
Vicari general

Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera